Kjemikalier og miljøet

Kjemikalier og miljøet

Hva er miljøgifter? Hvorfor har isbjørnen miljøgifter i seg? Og hva kan vi gjøre for å unngå at miljøgiftene havner i naturen? Finn svarene i denne artikkelen.

Miljøgifter er et ord som brukes om alle kjemikalier som kan være skadelige for dyr og planter. Miljøgiftene kan skade dyrene og evnen de har til å få barn. Vi vet for eksempel at det finnes miljøgifter som gjør eggeskallene til noen fugler tynnere. Dette gjør at eggene lettere knuser når foreldrene ruger på dem.

Når vi snakker om miljøgifter mener vi som oftest menneskeskapte kjemikalier som ikke er naturlige og derfor er uønskede i miljøet. Disse kjemikaliene slippes ut i miljøet fra fabrikker og husholdninger via kloakk, piperøyk og søppel.

Naturlige kjemikalier kan også være skadelige hvis de slippes ut i miljøet. Uhell med oljeutslipp har for eksempel forurenset mye selv om oljen kommer fra naturen.

Noen kjemikalier kan gi skader med en gang, mens andre gir skader etter en stund. Husholdningskjemikalier slippes vanligvis rett ut i kloakken hvor de fleste kjemikaliene blir fjernet eller brutt ned på renseanlegget før det rensede avløpsvannet slippes ut.

Kjemikalier kan hope seg opp i næringskjeden

Visste du at forskerne har funnet farlige kjemikalier som kvikksølv i isbjørn? Isbjørnene bor på Nordpolen og langt borte fra mennesker og fabrikkene. Så hvordan kan dette skje?

Svaret på dette spørsmålet er ganske komplisert, men her får du en enkel forklaring: Noen farlige kjemikalier brytes raskt ned i miljøet til ufarlige kjemikalier. Andre brytes ikke ned og blir værende i miljøet veldig lenge etter at de har blitt sluppet ut. Disse kjemikaliene kaller vi persistente. De persistente kjemikaliene er veldig vanskelige å kontrollere når de først har sluppet ut. De kan reise over lange avstander, i lufta eller med vann. De kan også hope seg opp i næringskjedene, og er spesielt skadelig for dyrene som er på toppen av næringskjeden. Kvikksølv er et eksempel på en miljøgift som blir værende i miljøet og som hoper seg opp i næringskjedene. Fisk, fugler og pattedyr kan bli alvorlig skadet av kvikksølv.

foodchain

Kvikksølv havner i miljøet fra kilder som kullkraftverk, gruvedrift og avfallsforbrenning. I miljøet tas kvikksølv opp av mikroorganismer, alger og smådyr. Når de større dyrene spiser de som er mindre, bygger mengden kvikksølv seg opp trinn for trinn i fisken og i dyrene som spiser dem. Isbjørnene som er på toppen av næringskjeden får derfor i seg de største mengdene. 

Kjemikalier med faresymbolet Miljøfarlig

Kjemikalier i husholdningsprodukter regnes vanligvis ikke som miljøgifter. Disse produktene er effektive til for eksempel å vaske hus og bil, reparere sykkelen eller til å male huset. Noen av produktene kan også inneholde kjemikalier som kan skade miljøet og som derfor er uønskede i miljøet. Du kan identifisere disse produktene ved å ta en nærmere kikk på etiketten på husholdningsproduktene. Har etiketten faresymbolet med treet og den døde fisken på seg?

 

Miljøfare: Dette faresymbolet kan du finne på maling, impregneringsspray, bunnstoff til båter, bensin, lim og lakk.

Hva kan du gjøre for å beskytte miljøet?

Du og familien din kan også bidra til et renere miljø. I stedet for å bruke farlige kjemikalier, kan du se etter de mer miljøvennlige alternativene. Du kan for eksempel velge produkter som er merket med EU-blomsten eller den nordiske svanen. Disse produktene er mindre skadelige. Å vaske med varmt vann kan også noen ganger være like effektivt som å bruke farlige kjemikalier.

Hvis du bruker farlige kjemikalier, er dette noen enkle forhåndsregler for å beskytte miljøet:

  1. Les etiketten og instruksjonene for riktig bruk.
  2. Oppbevar kjemikaliene i orginalemballasjen.
  3. Lever restene til avfallsmottaket – produkter som er merket miljøfarlig må aldri tømmes i sluket eller kastes i vanlig søppel.

Forstår du disse ordene?

Persistent kjemikalie: et kjemikalie som lever lenge eller er vanskelig å bryte ned.

Økosystem: Et økosystem inkluderer alle levende organismer og ikke-levende organismer i miljøet i et bestemt område. Et økosystem er et balansert system hvor planter og dyr samhandler med hverandre og med de ikke-levende delene slik som vann, lys, mineraler i jorda og gassene i lufta.

Næringskjede: En næringskjede viser hvordan forskjellige dyr innen et økosystem finner mat. På bunnen av næringskjeden finnes de enkleste dyrene (bakterier, mikroskopiske planter = fytoplakton). Disse er næring for litt større dyr som igjen spises av dyr høyere opp i næringskjeden. På toppen av næringskjeden finner du predatorer som spiser andre dyr.

Mikroorganismer: En mikroorganisme eller mikrobe er en mikroskopisk levende organisme slik som bakterier, sopp og mikroalger. Disse er usynlige for oss.

Plankton: Plankton er ikke navnet på en spesiell plante eller dyr, men en type levende vesener (vanligvis mikroskopiske) – enten det er planter, bakterier eller dyr- som lever i innsjøer og i havet. Plankton er en viktig kilde til mat for mange vannlevende dyr slik som fisk.