Plan for time #3: Vær forsiktig

Læringsmål

Elevene får kjennskap til eksponering, i tillegg til effekter etter kort (akutt) eller lengre (kronisk) tid. I tillegg kan de forklare hva symbolene for helsefare, kronisk helsefare og etsende betyr, og hvordan de skal håndtere kjemikalier med slik merking på en sikker måte.

Klassetrinn

5.-7. trinn

Varighet

To timer eller 90 minutter

Introduksjon til faresymbolene

 • I denne timen skal vi ha fokus på helsefarer og hvordan man kan beskytte seg.
 • Fire av de ni faresymbolene gir deg informasjon om at kjemikaliet kan føre til helseskade dersom det ikke håndteres forsvarlig. Vis fram symbolene for helsefare, kronisk helsefare, etsende og akutt giftig fra nettsiden Hannas Hus.
 • Symbolet for akutt giftig, skal ikke finnes på vanlige husholdningskjemikalier. Kjemikalier med slik merking er svært giftige og skal bare brukes i industrien, på laboratorier eller av andre profesjonelle brukere.

Reflekter over hvordan vi eksponeres for kjemikalier

Lag en skisse av en kropp på tavla. Pass på at ansiktet har øyne, nese, munn og ører. Gå gjennom spørsmålene under. Det er ingen korrekte svar på disse. Det viktigste er å få elevene til å reflektere og diskutere. Noter ned svarene på tavla.

 • Spørsmål 1: Er det noen av dere som vet hva ordet "eksponere" eller "å bli eksponert for noe" betyr? 
  Bruk skissen til å vise hvordan kroppen kan bli eksponert for noe.

  Elevenes forslag kan være: Lyd, luft og forurensning.

  Forklar elevene at her betyr det hvordan kroppen på ulike måter kan utsettes for kjemikalier.
 • Spørsmål 2: På hvilke måter kan du bli eksponert for kjemikalier i hverdagen?
  Elevenes forslag kan være: Hud, øyne, puste inn gjennom nese og munn og svelging. Skriv forslagene på tavla.
 • Spørsmål 3: Hva kan være konsekvensen av å bli eksponert for kjemikalier?
  Elevenes forslag kan være: Irritasjon eller forbrenning av huden, svimmelhet, pusteproblemer, hodepine og allergi. Skriv forslagene på tavla.

  Oppfølgingsspørsmål: Har noen opplevd å få problemer på grunn av eksponering for kjemikalier, f. eks. med allergi?
 • Spørsmål 4: Hva kan du gjøre for å beskytte deg mot eksponering for kjemikalier?
  Elevenes forslag kan være: Bruke hansker, briller, lufte rommet, bruke alternativer til farlige kjemikalier. Skriv forslagene på tavla.
 • Spørsmål 5: Hva skal du gjøre hvis det skjer en ulykke?
  Elevenes forslag kan være: Ring lege, skyll med vann, drikk masse vann. Skriv forslagene på tavla.

Dypdykk og refleksjon: Les artikkelen "Vær forsiktig".

 • Be elevene lese artikkelen "Vær forsiktig" på hannashus.no. Du kan også skrive ut artikkelen på forhånd. Elevene skal kunne lese artikkelen i løpet av 10-15 min. Gjør dette i timen eller som hjemmelekse.
 • La elevene diskutere artikkelen i par og be de skrive ned spørsmål.
 • La elevene stille oppklarende spørsmål om artikkelen i klassen.
 • Diskusjon i klassen: Hva er forskjellen mellom effekter som oppstår i løpet av kort tid og effekter som oppstår lang tid etter kontakt med kjemikalier?

Besøk Hannas Hus

 • Gå gjennom de ni situasjonene i Hannas Hus og finn kjemikaliene med de tre helsefaresymbolene (kronisk helsefare, helsefare og etsende) på etikettene (jobb i par).
 • Skriv notater om de forskjellige kjemikaliene. Svar på følgende spørsmål:
  • Hvordan eksponeres du for kjemikaliene?
  • Hva er mulige helseeffekter?
  • Er dette effekter som oppstår etter kort tid eller lang tid – eller kanskje begge?
  • Hva kan du gjøre for å beskytte deg når du bruker disse kjemikaliene?
 • I fellesskap: Gå gjennom elevenes svar på spørsmål 1-5 som notert på tavla tidligere i timen. Fyll på med det vi lærte i Hannas Hus.

Utvid timen: Lag en "Vær forsiktig"-kampanje

Nå er elevene eksperter på helsefare ved bruk av husholdningskjemikalier og på de tre helsefaresymbolene.

Be elevene om lage en kampanje til bruk på skolen:

 • Målgruppa er barn mellom 8 og 12 år.
 • Målet med kampanjen er å dele kunnskapen om de tre helsefaresymbolene helsefare, kronisk helsefare og etsende.
 • Kampanjens budskap er: Vær forsiktig hvis du ser disse symbolene.
 • Kampanjen kan bestå av:
 1. En poster til å henge på veggene på skolen med råd for hva du skal gjøre hvis du ser disse symbolene.
 2. Et informasjonsark som kan deles ut til elevene i et friminutt.
 3. Anbefal medelevene å besøke Hannas Hus og til å ta quiz'en.
 4. Kanskje elevene kan komme på andre effektive tiltak for å formidle budskapet til medelevene

Bruk skjermdumper av nettsidene for å illustrere kampanjen.