Plan for time #4: Kjemikalier og miljøet

Læringsmål

Elevene gjør seg kjent med begrepet "miljøgifter". De kan forstå at giftige kjemikalier ender opp i miljøet og kan gi skader i løpet av kort eller lang tid. De skal også ha gjort seg kjent med faresymbolet for miljøfarlige kjemikalier og vite hvordan de skal bruke og kaste kjemikalier som er merket miljøfarlige.

Nivå

5. - 7. trinn

Varighet

To skoletimer: 90 minutter.

Introduksjon til miljøgifter

 • Miljøgifter er kjemikalier som kan være giftige for levende organismer.
 • Noen kjemikalier kan skade både dyr og planter hvis de havner i naturen. Bly og kvikksølvforbindelser fra for eksempel gruvedrift er kjente miljøgifter. Plantevernmidler som er brukt i jordbruket og bunnstoff som brukes på båtene for å hindre at alger, skjell og andre dyr vokser på skroget til båtene kan også være miljøgifter. Det finnes også mange andre miljøgifter.
 • Vi tenker vanligvis ikke at husholdningskjemikalier er miljøgifter. Allikevel kan noen av dem inneholde kjemikalier som kan være farlige for miljøet.

Reflekter over kilder, miljøskader, og om treet og den døde fisken.

I denne delen skal elevene reflektere over kjemikalier og miljøet. Se forslagene til spørsmål under. Det er ingen riktige svar. Det som er viktig er å få elevene til å reflektere og diskutere.

 • Spørsmål 1: Hvordan tror at de menneskeskapte, farlige kjemikaliene ender opp i miljøet
  Svarene kan være ulykker og utslipp, industriavløpsvann, luftforurensning fra fabrikkpiper og trafikk, ulovlig dumping av tønner med kjemikalier, husholdningskjemikalier. Skriv opp elevenes svar på tavla.
 • Spørsmål 2: Hva skjer med kjemikaliene når de slippes ut i miljøet?
  Svarene kan være skade på næringskjedene og på økosystemene, luftforurensning, langtransport til for eksempel Arktis, vannforurensning, syke eller døde dyr. Skriv opp elevenes svar på tavla.
 • Spørsmål 3: Ett av de ni faresymbolene viser et tre og en død fisk. Hva tror du at dette symbolet betyr?
  Svarene kan være oljeforurensing, vannforurensning, farlig for naturen. Skriv opp elevenes svar på tavla.
 • Spørsmål 4: Symbolet finnes på noen kjemikalier som elevene kanskje har hjemme. Hvilke typer kjemikalier?
  Fortell dem at kjemikalier ofte finnes på kjøkkenet eller i garasjen. La elevene arbeide parvis i 10 minutter med svaret.
  Skriv opp elevenes forslag på tavla. La elevene forklare hvorfor de mener at kjemikaliene de har foreslått er miljøfarlige.

Dypdykk og refleksjon: Les artikkelen "Kjemikalier og miljøet"

 • Be elevene lese artikkelen "Kjemikalier og miljøet" på nettsiden hannashus.no. Du kan også dele ut utskrifter av artikkelen. Elevene bør klare å lese gjennom artikkelen i løpet av 10-15 minutter. Gjør dette i timen eller som hjemmelekse.
 • La elevene gå sammen to og to for å diskutere artikkelen og skrive ned spørsmål.

La elevene stille oppklarende spørsmål om artikkelen i klassen.

 • Diskuter i klassen: Noen miljøfarlige kjemikalier kan forårsake skader med en gang de slippes ut i miljøet. Andre hoper seg opp i næringskjeden, blir værende i miljøet og kan være skadelige lenge etter at de ble sluppet ut. Beskriv forskjellen på disse to situasjonene.
 • Diskuter i klassen: Hva er en næringskjede? Prøv å beskrive en næringskjede på tavla og forklar hva som skjer når et kjemikalie hoper seg opp i næringskjeden.

Besøk Hannas hus

 • Gjennomgå de ni situasjonene i Hannas hus og finn kjemikaliene som er merket miljøfarlige.
 • Lag notater om de forskjellige produktene:
  • Hva er den riktige måten å håndtere kjemikaliene på?
  • Hva må du aldri gjøre med rester av kjemikalier som er merket med faresymbolet "miljøfarlig"?
  • Hvilke andre kjemikalier enn maurmiddel og trebeskyttelse vil sannsynligvis være merket miljøfarlig?
 • I klassen: Gjennomgå elevenes svar fra forrige time. Utvid svarene med den nye kunnskapen de har fått fra Hannas hus.

Utvid timen: Lag deres egen quiz om miljøfarer

Lag en quiz med 5-10 spørsmål på samme måte som i situasjonene i Hannas hus: Hvert spørsmål skal ha flere svaralternativer der det ene er riktig.

Elevene må bruke kunnskapen sin og finne mer informasjon på Hannas hus for å lage spørsmålene.

La elevene arbeide sammen i mindre grupper.

Noen eksempler kan være:

Det er ni faresymboler. Hva ser vi på symbolet for miljøfare?

 1. Et tankskip som det siver masse svart olje ut av
 2. Et tre og en død fisk
 3. Tre døde isbjørner

 På hvilke typer kjemikalier kan du finne symbolet for miljøfare?

 1. Tennvæske
 2. Vaskemidler
 3. Trebeskyttelsesmidler

Hvordan skal man kvitte seg med kjemikalier som har miljøfaresymbol? 

 1. Tøm det i sluket. Det renser opp i avløpet.
 2. Bruk restene av kjemikaliet til å vanne plantene i hagen. Det er en type gjødsel.
 3. Lever alltid restene til godkjent avfallsmottak.

Elevene kan bruke quizen til å teste venner eller foreldres kunnskap om miljøfaresymbolet.